مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایران: سید احمد کسروی، ابوالفصل و علی اکبر برقعی، محمد خالص زاده

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایران

۱ – سید احمد کسروی
[Audio: 2019-12-04.mp3]

۲ – ابوالفضل و علی اکبر برقعی
[Audio: 2019-12-05.mp3]

۳ – شیخ محمد ‌خالص زاده
[Audio: 2019-12-06.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message