برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هويت ملى ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۶nهويت ملى ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=3Y1qlhN0ffsnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1546.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message