برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقاني و بازگشت به قرآن ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۳nطالقاني و بازگشت به قرآن ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=EBqNftDrUesnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1543.mp3]n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message