برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقاني و بازگشت به قرآن ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۴nطالقاني و بازگشت به قرآن ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6Lw3zOL3h9Ynnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1544.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message