سيما و سيره محمد در قرآن جلسه چهارم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه چهارم: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:850929.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message