سيما و سيره محمد در قرآن جلسه يازدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه يازدهم: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851118.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message