سيما و سيره محمد در قرآن جلسه شانزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه شانزدهم: چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851223.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message