سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سيزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه سيزدهم: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۵nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:851202.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message