سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و هشتم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران n جلسه بيست و هشتم: چهارشنبه ۶ تير ۱۳۸۶nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.n

[Audio:860406.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message