برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و ديوانگى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶nفرزانگى و ديوانگىnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=b1D179y30Kgnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1536.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message