nnتن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:nnبرگماری ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی پاداش به جنایتکاران و نمونه بارز دیگری از بی اعتنایی و لجبازی رهبر حکومت نسبت به افکار عمومی داخلی و بین المللی و ترجیح آمال و امیال اقلیت حاکم بر منافع ملی کشور است.nابراهیم رئیسی از سن بیست سالگی تا کنون منصب های مهمی در قوه قضائیه داشته است. مهمترین ممیزه وی مشارکت مستقیمش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۶۷ با عضویت در هیئت مرگ با حکم آقای خمینی است. علاوه بر این در پیشینه او سابقه ده سال معاونت قوه قضائیه و ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور و سمت های مهمی همچون دادستان تهران، دادستان کل کشور، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، عضویت هیئت رئیسه مجلس خبرگان، تولیت آستان قدس رضوی و … وجود دارد.nابراهیم رئیسی در طول چند دهه در پرونده های مهمی همچون انفجار دفتر نخست وزیری (با همکاری اسدالله لاجوردی)، اعدامهای ۶۷ و پرونده کهریزک دست اندرکار بوده که در تمامی آنها تندترین و خشن ترین برخوردها را با استفاده از هر روش و ابزاری تایید یا عملی کرده است.nابراهیم رئیسی افزون بر آنکه از سوی خانواده های هزاران قربانی تابستان سیاه ۶۷ به عنوان قاتل عزیزانشان متهم است، به شهادت روشن آیت الله منتظری یکی از مراجع مذهبی مورد احترام جامعه، «جنایتکار» خوانده شده است. حال انتصاب کسی که باید در کرسی اتهام بنشیند و در دادگاه افکار عمومی متهم به «جنایت» است به ریاست قوه قضائیه جز سرکشی در برابر افکار عمومی، نمک پاشی بر زخم خانواده های قربانیان و بدترین انتخاب برای رباست قوه ای است که باید مظهر عدل و داد باشد.nما امضا کنندگان این بیانیه با گرایشهای مختلف فکری و سیاسی اما باورمند به یک دموکراسی درون جوش این انتصاب را اوج اصرار و لجبازی های مکرر رهبر جمهوری اسلامی علیه منافع ملی ایرانیان و مصالح کشور می دانیم و آن را محکوم می کنیم.nابراهیم رئیسی در دوره ای بر صدر قوه قضائیه می نشیند که افکار عمومی ایرانیان به مدد شبکه های هوشیار و همیشه حاضر اجتماعی و حساسیت دو چندان افکار عمومی در سطح جهان، استمرار بیدادگری و فساد در قوه قضایی را سخت تر از همیشه کرده است. بنابراین علیرغم تهدیدی که در این انتصاب وجود دارد وی کاری بیش از آنچه که در قبل و عمدتا در پشت صحنه کرده است حال در روی صحنه، نمی تواند انجام دهد. بنابراین جامعه مدنی و سیاسی کشور می تواند پیگیرانه و بدون تردید به نقد و اعتراض به عملکرد گذشته و کنونی وی بپردازد.nبه روی صحنه آمدن و در برابر چشمان ایرانیان و جهانیان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی، این امکان را فراهم می کند که علیرغم تلاش چند دهه ای حاکمان و به خصوص دست اندرکاران جنایت های دهه شصت برای «فراموشی»، «انکار» و سپس «توجیه و تحریف» آن دوران، هیئت منصفه ای به وسعت افکار عمومی همه ایرانیان تشکیل شده و به «کشف حقیقت» بپردازد و «گذشته را چراغ راه آینده» سازد.nnاسامی امضا کنندگان:nآینده آزادnحمید آقائیnمهدی ابراهیم زادهnتورج ابوذرخانیnحمید احمدزادهnمهرداد احمدزادهnفرید اشکانnبیژن افتخاریnعلی افشاریnکامران امیریnمهدی امین زادهnمحمد برقعیnمهرداد بهارآراءnامیر حسین بهبودیnمحمد بهبودیnبهروز بیاتnکوروش پارساnاحمد پورمندیnعلی پورنقویnمریم تنگستانیnنیره توحیدیnئالان توفیقیnرسول تیهوئیانnمهدی جامیnحسن جعفریnفرزاد جواهریnرضا جوشنیnحمید حسینیnمهدی خانبابا تهرانیnاسماعیل ختائیnامیر خدیرnدریا خدیرnبهروز خسرویnبهروز خلیقnاکبر دوستدارnسهراب رزاقیnاسماعیل زرگریانnحسن زهتابnبهروز ستودهnسیامک سلطانیnاکبر سوریnفرود سیاوش پورnمعصومه شاپوریnمسعود شب افروزnمنصوره شجاعیnالاهه شکرائیnرضا شیرازیnمرتضی صادقیnاسماعیل صفرزادهnپیمان عارفnمجید عبدالرحیم پورnمهدی عربشاهیnنادر عصارهnهژیر عطاریnکاظم علمداریnمحمد صادق علی اصغریnاحمد علویnرضا علیجانیnمناف عماریnرضا فانی یزدیnمسعود فرازnعارفه فرهادیnسیامک فریدnسیاوش قائنیnیدی قربانیnرحیم قیومیnمحسن کاملیnرضا کریمیnعلی کشتگرnعلی کلاییnپروین کهزادیnجلال کیابیnمنوچهر گلشنnروبرتو گودویnمسعود لدنیnمزدک لیماکشیnملیحه محمدیnپرویز مختاریnمنوچهر مختاریnرضا مسموعیnاحمد مشعوفnانوشه مشعوفnلیلی مشعوفnنیما مشعوفnیلدا مشعوفnمنوچهر مقصودنیاnپروین ملکnمیلاد ملکnکیوان ملکیnامیر ممبینیnمهدی ممکنnمهران میرفخرائیnحجت نارنجیnرضا نجابتnاحمد نجاتیnمحسن نکومنشnفرخ نگهدارnمهدی نوربخشnمرتضی نیکیnاحد واحدیnطهماسب وزیریnپروین همتیnتوران همتیnمحسن یلفانیnحسن یوسفی اشکوریnn nn