پاسخ هایی برای اندیشیدن 117- آیا می توان عبادت های اهل کتاب را جانشین عبادت های مسلمانان کرد؟

سئوال:nn nnآیا شرکت در مراسم نمازهای اهل کتاب می تواند حکم نماز برای مسلمانان را داشته باشد؟nnبا تشکرnn nnپاسخ:nn nn nnسلامnn«نماز اهل کتاب» و «نماز مسلمانان» دو مفهوم و دو ادب دینی متفاوت اند و یکی را نمی توان جانشین دیگری کرذ. هر یک دارای آثار وضعی خاصی است و برای پیروان هر دین اثری خاص دارد. نه نمازهای معمول مؤمنان به دین اسلام معنا و مفهومی برای مؤمنان به دین مسیحیت و یهود دارد و نه بر عکس. با این حال تمام سنت های عبادی ادیان ذیل عنوان دعا و نیایش مذهبی قابل تعریف اند.

Share:

More Posts

Send Us A Message