برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و روحانيت

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۱nانقلاب و روحانيتnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=P01DjcHu20wnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1531.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message