برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و اقتدارگرايى ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۵nانقلاب و اقتدارگرايى ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=HGpAUWqqq-wnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1455.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message