جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام جلد ۲

[pdf-embedder url=”http://yousefieshkevari.com/wp-content/uploads/70v2.pdf”]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message