برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فقه و قانون

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۳nفقه و قانونnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nf4dTNAROR8nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1443.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message