برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سلفى‌گرى چيست!؟

رنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۰ سلفى‌گرى چيست!؟ به مدت ۵۴ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۰
سلفى‌گرى چيست!؟
به مدت ۵۴ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=72Wxx6MUPsk

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1440.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message