برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و ضدّ انقلاب

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۴nانقلاب و ضدّ انقلابnبه مدت ۶۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=STCKIDk5oG4nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1434.mp3]nn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message