بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی خارج از کشور در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفت به شرح زیر است:nnمردم جان به لب رسیده زیر فشارهای طاقت فرسای زندگی، در ده ها شهر ایران به خیابان ها آمده اند تا خود صدای اعتراض خویش باشند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی که بخش عمده قدرت را در دست دارد و حاضر نیست که تن به رای و خواست اکثریت ملت دهد. این در حالی است که دولت به جای نمایندگی از ملتی که با هزاران آرزو به آن رای داده اند از سهم ملت از بودجه ملی کاسته اما تسلیم سهم ویژه خواران شده است. و بالاخره این در حالی است که خیل کارگران، زحمتکشان، بیکاران، حاشیه شهرنشینان و اقشار کم در آمد و مال باختگان و … فریادرسی در ساحت قدرت برای خود نمی یابند.nnما امضاکنندگان این بیانیه با گرایش های مختلف فکری و سیاسی از اعتراضات گسترده مردمی، از حق محروم ترین اقشار اجتماعی و جوانان بیکار و ناامیدی که اعتراض شان را به گوش همه می رسانند، حمایت می کنیم.nnما این جریان وسیع و گسترده را خودجوش و برخاسته از درد و رنج های مردم می دانیم. از نظر ما، متصل کردن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی یا برخی گروه ها و گرایش های سیاسی عوام فریبی است و هرگونه بهره برداری از آن برای رقابت ها و تصفیه حساب های سیاسی داخل حکومت محکوم است.nnما به جد معترضان را به پرهیز از خشونت و تخریب دعوت می کنیم. هموطنان عزیز نگذارید برنامه سرکوب وسیع و خونین شما اتفاق بیفتد. به هر کس که در جمع شما دست به خشونت می زند، به پرهیز از خشونت دعوت کنید.nnما به حاکمان ایران نیز هشدار می دهیم شما دو راه بیشتر ندارید:nدر اعتراضات خیابانی تا کنون ۲۱ نفر کشته  شده و بیش از هزار تظاهرکننده دستگیر شده اند. بهترین راه برای حاکمان به خصوص رهبر جمهوری اسلامی تن دادن به خواست های مردم به جای تیغ کشیدن به روی آنان است. با تغییر سیاست های داخلی در حوزه های مختلف و سیاست های توسعه طلبانه و پرهزینه خارجی و تامین آزادی و دموکراسی برای اینکه تمام اقشار اجتماعی بتوانند در صحنه اجتماع و سیاست و قدرت نمایندگان و سخنگویان اصیل خودشان را پیدا کنند، بیش از این مسئول تاریخی افتادن کشور به گرداب فجایع بیشتر نشوند.nnراه دوم سرکوب این جریان وسیع است که جز از راه های خونین میسر نیست. حتی اگر در کوتاه مدت نیز این جریان وسیع و گسترده مردمی در سراسر کشور را سرکوب کنید شعله های کینه ای را بر می افروزید که پس از مدتی دوباره به صورت وسیعتر و خشن تری برخواهد خاست. آگاه باشید که در پیش گرفتن سرکوب مهم ترین عامل به خطر افتادن امنیت ملی و به طمع افتادن قدرت های سلطه جوی جهانی و منطقه ای است.nnانتظار از فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور هم این است که بدون تردید و تعلل حمایت خود را از اعتراضات گسترده مردمی در ایران اعلام نمایند.nnامضاهاnnابوالفضل اردوخانیnاحمد پورمندیnاحمد حمیدزادهnاحمد علویnاحمد فرهادیnاژدر بهنامnاسماعیل ختائیnاسماعیل زرگریانnاشکبوس طالبیnاصغر خرسندnافسانه گودرزیnاکبر سوریnاکبر مهدیnامیر اعتدالیnامیر حسین بهبودیnامیر ممبینیnآینده آزادnبابک امیرخسرویnبهروز بیاتnبهروز جهانزادnبهروز خلیقnبهزاد کریمیnبهمن قاضیnبیژن افتخاریnبیژن پیرزادهnبیژن شاهمرادیnپروین کوهزادیnپروین ملکnپروین همتیnتوران همتیnتورج ابوذرخانیnجلال کیابیnجمشید اسدیnجمشید خونجوشnجواد اکبرینnحبیب پرزینnحجت نارنجیnحسن جعفریnحسن زهتابnحسن یوسفی اشکوریnحسین پورجانکیnحعفر حسین زادهnحمید احمدزادهnحمید زنگنهnخدیچه مقدمnخسرو بندریnرحیم حسینی نسبnرضا جعفریانnرضا جوشنیnرضا چرندابیnرضا علویnرضا علیجانیnرضا کریمیnرضا یزدیnساسان سلیمانیnسیامک سلطانیnسیامک کلهرnسیاوش قائنی پورnشاهین انزلیnشهرام فداکارnشهریر نواخترnشهلا صالح پورnصادق کارnطهماسب وزیریnعزیز کرملوnعصمت بهرامیnعلی پورنقویnعلی شاکریnعلی صمدnعلی کشتگرnعلی کلائیnعلی گوشهnفرخ نگهدارnفرزاد جواهریnفرزانه روستائیnفرزانه صابریnفرزانه عظیمیnفرشته دوانلوnفرود سیاوش پورnفرهاد فرجادnفرهنگ رضائیnفیروز قریشیnکاظم علمداریnکامران امیریnکیوان ملکیnگودرز اقتداریnمجید سیادتnمحسن حیدریانnمحسن کاملیnمحسن کدیورnمحسن یلفانیnمحمد ارسیnمحمد اولیائی فرnمحمد برقعیnمحمد سلیمانیnمحمد علی توفیقیnمحمدصادق علی اصغریnمرتضی صادقیnمرتضی نیکیnمریم اهریnمریم تنگستانیnمزدک لیماکشیnمستوره احمدزادهnمسعود شب افروزnمسعود فتحیnمسعود فرازnمسعود لدنیnمعصومه شاپوریnملیحه محمدیnمناف عماریnمنصور انصاریnمنصوره شجاعیnمنوچهر گلشنnمنوچهر لرستانیnمنوچهر مقصودنیاnمهدی ابراهیم زادهnمهدی اخوانnمهدی پرویزnمهدی خانباباتهرانیnمهدی فتاپورnمهدی نوربخشnمهرداد احمدزادهnمهرداد بهارآراءnمهرداد درویش پورnمهرزاد وطن آبادیnمهرک کمالیnمیرحمید عمرانیnمیلاد ملکnناصر پسایندهnنیره توحیدیnوهاب انصاریnویدا فرهودیnیوسف محمدیnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message