سخنرانى شريعتی و غرب

اين سخنرانى در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2017-11-06.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message