سخنرانى شريعتی و غرب

اين سخنرانى در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2017-11-06.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message