برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خستگى از اسلام!؟

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۲nخستگى از اسلامnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=CWA1xhj5cV0nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1352.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message