برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: در نيك و بد انقلاب

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۲nدر نيك و بد انقلاب .nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8YfP_6puT7snnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1332.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message