برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهان بعد از ترامپ

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۳nجهان بعد از ترامپnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=VFPglP9Wh6Qnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1333.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message