سخنراني ماه خدا در جمعيت رحمان پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان مكان: پاريس موضوع: ماه خدا تاريخ: شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶ برابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان
مكان: پاريس
موضوع: ماه خدا

تاريخ: شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶
برابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
رمضان ۱۴۳۷

https://voicerepublic.com/embed/talks/eshkevari-ramazan-95-paris-jamiate-rahman-f17b91d5-06c2-4347-98a9-5c27ae9645f6

Share:

More Posts

Send Us A Message