درخواست بیش از 245 تن از فعالان اجتماعی در حمایت از نرگس محمدی

زیتون- بیش از ۲۴۵ تن از فعالان اجتماعی، مدنی و سیاسی و نیز تنی چند از دانشگاهیان با انتشار فراخوانی به ستم دوباره‌ای که با تجدید دادگاه و افزایش حکم نرگس محمدی به این فعال مدنی می‌رود اعتراض کرده و سایر مردم و فعالان را به همراه شدن با این اعتراض دعوت کرده‌اند.nدر این بیانیه که خطاب به مدیران فضایی و اجرایی کشور نوشته شده، آمده است «ما، امضا کنندگان این نامه با اعلام حمایت از کنشهای نرگس محمدی در تلاش برای پایان دادن به مجازات مرگ و دفاع از جامعه مدنی ایران و حفظ کرامت و حقوق انسانی به حکم ناعادلانه و ستمگرانه او اعتراض می کنیم. ما از همه مدیران قضایی و اجرایی کشور ایران مصرانه می خواهیم که به این ستم آشکار و سازماندهی شده هرچه سریعتر پایان دهند.»nنرگس محمدی که هم اکنون در زندان به سر می برد، در حکم جدیدی از سوی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۶ سال زندان محکوم شد که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ده سال از این حکم قابل اجراست. او پس از صدور این حکم در نامه‌ای اعلام کرده است که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است و او در برابر حکمی غیرمنصفانه و غیرعادلانه در دادگاهی غیرقانونی درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد. نرگس محمدی دادگاه صادرکننده رای را به بی اعتنایی نسبت به دفاع متهم و وکلایش، برگزاری دادگاه غیرعلنی و صدور اشد مجازات برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی متهم کرده است.nnمتنن بیانیه اعتراضی فعالان مدنی به حکم دوباره نرگس محمدی که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفت به شرح زیر است:nnنرگس محمدی، کنشگر حقوق زنان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در حکمی جدید به ده سال زندان محکوم شده است. او در یک حکم غیرعادلانه و غیرانسانی علاوه بر شش سال حکم زندانی که در حال سپری کردن آن است، دوباره به ۱۶ سال زندان محکوم شده که ده سال از این حکم طبق قانون قابل اجراست. حکمی که صرفا به دلیل همراهی او با یک حرکت اجتماعی علیه مجازات مرگ صادر شده است.nاتهام هایی که به نرگس محمدی وارد شده هیچ تناسبی با ماهیت کنش او در دفاع از حقوق و کرامت انسانی ندارد. آنچه نرگس انجام داده پاسداشت جان آدمی به عنوان مهمترین دارایی هر انسانی است. او برای داشتن جامعه ای سالم و بی تبعیض تلاش کرده است و احکام سنگین و رفتار غیرانسانی و غیر منصفانه ای که تاکنون با این کنشگر مدنی شده است نه فقط به دور از عدالت و انصاف و حق بوده که نشان از هراس حکومت ایران و قوه قضاییه ایران از آزاداندیشانی چون او دارد. قوه قضاییه ایران با نادیده گرفتن مسوولیتهای خود در برابر حقوق مردم، در برابر گسترش فساد اقتصادی و بی اخلاقی سیاسی، از کسانی چون نرگس محمدی هراسیده است. چرا که آنها چون آیینه ای چهره کریه استبداد را بازمی نمایند.nما، امضا کنندگان این نامه با اعلام حمایت از کنشهای نرگس محمدی در تلاش برای پایان دادن به مجازات مرگ و دفاع از جامعه مدنی ایران و حفظ کرامت و حقوق انسانی به حکم ناعادلانه و ستمگرانه او اعتراض می کنیم.nما از همه مدیران قضایی و اجرایی کشور ایران مصرانه می خواهیم که به این ستم آشکار و سازماندهی شده هرچه سریعتر پایان دهند.nما از نهادها و مراجع بین المللی درخواست می کنیم که در کنار مذاکرات و معاملات سیاسی با دولت ایران، خواهان رعایت حقوق بشر، به ویژه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و اندیشه شوند.nما در برابر ستم به نرگس محمدی و ستم به فرزندان خردسال او در نادیده گرفتن حق آنها در برخورداری اززندگی امن خانوادگی سکوت نمی کنیم و از همه مردم دعوت می کنیم که در برابر این ستم سکوت نکنند و به هر شیوه و به هر زبان که خود می دانند، به این حکم اعتراض کنند.nnاحد قربانی دهناریnاحمد رناسیnاحمد مدادیnاسفندیار اسکندریnاسماعیل ختائیnاشرف امیدیnاصغر زین الدینnاصغر مردانیnاعظم السادت دفینnافسانه نجاتیnاقدس انبریnاقدس مومنیnاکبر محبتی‌زادهnاکبر وکیلیnالسا فنیnالمیرا فنیnالهه امانیnالهه شرکاییnالهه صدریnامجد حسین پناهیnامیر علی بختیاریnامین محمدی رادnانور میرستاریnانوشه مشعوفnآذر فانیnآذر محلوجیانnآرارات راطوسیnآزاده خسروشاهیnآزاده دواچیnآزاده ‌ژیلاییnآزاده کیانnآسیه امینیnآنا پاکnآیدا سعادتnآیدین فنیnآینده آزادnباقر فاطمیnبانو صابرىnبنفشه جمالیnبهرام پرتویnبهروز حشمتnبهروز ستودهnبهزاد ذوالنورnبهمن امینیnبهنام دارایی زادهnبیژن افتخاریnبیژن پیرزادهnبیژن ماجریnپوران کریمیnپرتو نوری علاnپروانه اسالوn‍‍پروانه حاجی‌لوnپروین بختیارنژادnپروین ملکnپرویز خرسندnپرویز مختاریnپروین اردلانnپروین شهبازیnپروین ملکnپیمان حنیفهnتانیا کلیجیnتوران همتیnج. م. پناهیnجعفر مرتضویnجلال سرفرازnجلوه جواهریnجمشید احمدیnجمیله روح زندهnجهان نور . مهربخشnجواد جواهریnجواد منشی زادهnحسن باقریnحسن فرشتیانnحسن نایب هاشمnحسن یوسفی اشکوریnحسین طوسیnحسین باقر زادهnحسین رئیسیnحسین فرمنشnحسین منفردیnحمید بی ازارnحمید خسرویnحمید عمرانیnخدیجه مقدمnخسرو خسرویnخیرالله فرخیnفاطمه حقیقت جوnراحله طارانیnرادیو آزادگان سویدnرضا اقاخانیnرضا چرندابىnرضا حاجى حسینىnرضا خندانnرضوان مقدمnروح انگیز کراچیnروحی شفیعیnرویا برومندnرویا کاشفیnریحانه ظهیرىnزهرا اقاجانیnزهره حبیب محمدیnزهره حبیب محمدیnزیبا میرحسینیnسارا احمدیnساغر غیاثیnسپیده جدیریnسپیده فارسیnسحر بیت ماشالnسحر دیناروندnسحر مفخمnسعید عبادیnسهراب رزاقیnسهیل رسولیnسهیلا وحدتیnسیروس اسدیnشعله مقدمnشقایق زعفریnشکوه ارشادیnشهره درودیnشهریر نواخترnشهلا انتصاریnشهلا انتظاریnشهلا بهاردوستnشهناز علامیnشیرین عبادیnشیوا قادیانnصادق کارnصبری نجفیnصدیقه مقدمnطاهره زرکلامnطاهره لامعیnظاهره منشی زادهnعاطفه لامعیnعبدالعلی بازرگانnعذرا آذریnعسگر آهنینnعفت ماهبازnعلی اکبر موسوی خوئینیnعلی بهمنیارnعلی ابراهیمیnعلی اکبر مهدیnعلی بکائیnعلی ‍‍پورنقیnعلی فتوتیnعلی ماهبازnعمار ملکیnفاطمه اسانلوnفاطمه رضاییnفاطمه مسجدیnفتح اله حنیف زادهnفتحیه زرکش یزدیnفتحیه یزدیnفخری شادفرnفرح کمانگرnفرشته اسالوnفرشته لامعیnفرناز کمالیnفرهاد نوریnفروزان عاملیnفریبا داوودی مهاجرnفریبا رادnفریبا عظیمیnفرید اشکانnفیروزه رمضان زادهnکیهان سوئدnکاظم علمداریnکامران اشتریnکاوه مظفریnکریم‌زادهnکریم‌زاده علیانnکورش زعیمnگرجی مرزبانnگلناز ایرانیnلیان درویشnلیلا سیف اللهیnلیلا علی کرمیnلیلی صادقیnماندانا زندیانnمائده سلطانیnمحبوب برومندnمحبوبه عباسقلی زادهnمحبوبه کرمیnمحسن نژادnمحمد اعظمیnمحمد اولیایی فردnمحمد اویسیnمحمد بهبودیnمحمد حسن یو سف پور سیفیnمحمود امیری مقدمnمحمود خادمیnمحمود طبریnمراد خورشیدىnمرتضا نیلگونnمرجان دهقانیnمریم بهرمنnمریم دهکردیnمریم رحمانیnمریم قاسمیnمهسا بختیاریnمسعود شب افروزnمسعود مفیدnملیحه محمدیnمنصور اسانلوnمنصور فرهنگnمنصوره بهکیشnمنصوره شجاعیnمنیژه شکوهیnمنیره برادرانnمنیره مقدمnمهدخت صنعتیnمهدی خان بابا تهرانیnمهدی رجبیnمهدی نخل احمدیnمهران براتىnمهران زهراکارnمهران میرفخراییnمهرانگیز کارnمهرداد برانnمهری جعفریnمهشید اسدیnمهشید پگاهىnمهشید شریفnمهناز پزاکندnمهین رشیدیnمهین صنعتیnموسی برزین خلیفه لوnمونا کلانتریnمینا پرکارnمیترا ابراهیمیnمیثاق پارساnنادر احسنیnنادر فروزیnنازنین بنیادیnناهید اعظمیnناهید انتصاریnناهید توسلیnنرگس توسلیانnنریمان رحیمیnنسرین افضلیnنسیم طالبیnنعمتnنوشابه امیریnنیره توحیدیnهایده قهرمانىnهما افشارnهوشنگ آریان پورnوجی…محمدقاسمیnویدا حاجبیnویدا فرهودیnیوسف عزیزى بنى طرفnn

Share:

More Posts

Send Us A Message