سخنرانى تعيين نسبت روشنفكري و نوانديشي ديني با تفكر و نهاد روحانيت در ۳ قسمت

اين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است

اين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2016-04-27a.mp3]

بخش دوم
[Audio: 2016-04-27b.mp3]

بخش سوم
[Audio: 2016-04-27c.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message