برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خدا، انسان و تاريخ ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۵nخدا، انسان و تاريخ ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=p503pWxTNbonnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1235.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message