جستارهایی در تاریخ هفتاد سال اول اسلام

پس از این سلسله مقالاتی ذیل عنوان عام «جستارهایی در تاریخ هفتاد سال اول اسلام» ، در موضوعات مختلف و متنوع تاریخی و اعتقادی مسلمانان آغازین، در این فایل تقدیم خوانندگان زیتون خواهد شد. موضوع محوری این سلسله مقالات، تحقیق و کنکاش مفید در پاره ای از رخدادها و مسائل مطرح در هفتاد سال اول قرن نخست تاریخ اسلام است. با شرحی که در باب عنوان «جستار» می دهم، انگیزه و مرادم از طرح این گفتارها و ارائه این سنخ مقالات روشن تر خواهد شد.
در واژه «جُستار» چند مؤلفه دخیل اند و مجموعه آنها مفهوم این کلمه و عنوان را می سازند: جستجو، استفسار، تحقیق و طلب. از این رو جستار مقاله و گفتار است اما مقاله ای است که نویسنده آن نه دعوی تحقیق کامل دارد و نه اصولا مؤلف در مقام استنتاج نهایی و داوری قاطع و جزمی در موضوع تحقیق اجمالی و احیانا کوتاه خود است. نویسنده در موضوعی احیانا مهم (حداقل به زعم خود)، فی الجمله تحقیق می کند و سپس آن را با دیگران و به ویژه محققان و صاحب نظران به بحث و اشتراک می گذارد. افزون بر تحقیق و پژوهش، سه عنصر جستجو، استفسار و طلب در این مؤلفه ها مهم اند. در چهارچوب نوشته های جستاری، نویسنده هرچند تحقیق کرده و در موضوعی معین مطلب می نویسد، اما همچنان در حال جستجوست و همچنان می پرسد و استفسار می کند و همچنان در طلب حقیقت بیشتر و روشنایی و وضوح فزون تری در موضوع تحقیق است. می توان چنین تقریر کرد که، در جستارها نویسنده در حال بلند بلند فکر کردن است و بر آن است تا یافته های خود را به صورت خام و نیمه خام با پژوهشگران و مخاطبان خاص خود در میان بگذارد تا در نهایت با همکاری و همفکری احتمالی مخاطبان اشتباهات احتمالی اش برطرف شود و کاستی ها برطرف گردد و در فرجام کار به مرحله اطمینان بخشی در انکشاف حقیقت برسد. در نوشته های جستاری نویسنده چهاردیواری بنایی را بر می آورد و انتظار دارد با تکاپوهای علمی بعدی خود و نیز مخاطبان جستوگر و طالب حقیقت به کمال برساند.
می دانیم که تاریخ اسلام، مانند تواریخ دیگر اقوام و ملل، انباشته است از راست و دروغ و سرشار است از انواع جعلیا؛، به گونه ای که امروز پس از هزار و چهارصد سال، انکشاف حقیقت ممکن نیست و در موارد زیادی حتی دست یابی به حقیقت نسبی علمی نیز بسی دشوار می نماید. واقعیت این است که تحقیقی ساده در منابع روایی و تاریخی مسلمانان این توهم را پدید می آورد که وفق منابع موجود اصل بر جعل و دروغ است مگر این که خلافش ثابت شود. هرچند البته چنین توهمی نمی تواند قابل اعتنا و مقبول باشد؛ چرا که اولا در این صورت، بالملازمه باید تمام منابع حدیث و سیره و در نتیجه فقه و کلام و تفسیر یعنی عملا بخش مهمی از میراث مکتوب تمدن و فرهنگ اسلامی را یکسره رها کنیم و عملا تمام آنها را به دریا بریزیم؛ و چنین کاری نه ممکن است و نه مفید. اگر چنین کاری روا باشد، تواریخ دیگر اقوام و دینها نیز کم و بیش وضعیت مشابه دارند. ثانیا-این گونه نیست که بر اساس داده های موجود در منابع کنونی، انکشاف حقیقت به طور نسبی ممکن نباشد. به هر تقدیر با استفاده از روش های معتبر نقد تاریخی، می توان در مورد رویدادهای تاریخی کم و بیش حقایق را با درجات مختلف اطمینان بخشی آشکار کرد.
برای درک و تحلیل تاریخ اسلام و فهم رویدادهای ریز و درشت آن، به لحاظ روش شناسی، از دو منظر می توان تحقیق و پژوهش کرد و به داوری نسبی رسید. یکی از منظر کلامی و اعتقادی و دیگر از منظر تاریخی؛ منظر نخست را پیشینی و برهانی می نامند و منظر دومی را پسینی و تجربی-عقلی و به معنای دیگر پدیدارشناختی. در روش اول، مبنا و معیار درک و تحلیل، مفروضات ایمانی و اعتقادی است، و در روش دوم، معیار فهم و تفسیر رویدادها صرفا به استناد داده های تاریخی و اسناد معتبر و قابل محاسبه و ارزیابی است. تاریخ اسلام در دوران تدوین (از قرن دوم تا ششم)، عمدتا با معیار نخست نوشته و تنظیم شده اند و به همین دلیل می توان آن را «تاریخ مقدس» نامید. اگر نگاهی به تمام تواریخ اسلامی و از جمله سیره ها بکنیم، می بینیم جملگی و بدون استثنا، تاریخ را از آفرینش و حضرت آدم آغاز کرده و بعد به سلسله پیامبران سامی و برخی غیر سامی (مانند زرتشت) پرداخته و بدین ترتیب این سلسله به پیامبر خاتم پیوند می خورد و تحولات دوران او و پس از آن تا روزگار مورخ ادامه پیدا می کند. در این نوع تاریخ نگاری، امور مفروض مورخان، عبارتند از: وجود و حضور خداوند در هستی و در عالم و آدم، ضرورت نظری و تحقق عملی وحی و نبوت در زیست جهان آدمی، تأثیرگذاری عمده این سلسله بزرگ و درازآهنگ در زندگی و تمدن و فرهنگ جوامع مختلف انسانی، انحراف و گمراهی شمار قابل توجهی از آدمیان و جوامع انسانی از مسیر انبیاء و ذم هر نوع دگراندیشی بیرون دینی و درون دینی به عنوان دشمنان خدا. اینها جملگی مفروضات ایمانی و پیشنی اند و با معیارهای عقلی و علمی و به استناد داده های عینی و پژوهشی قابل اثبات و رد نیز نیستند. اما در منظر تاریخ نگاری علمی و پسینی، این مفروضات محل اعتنا نیستند (حتی اگر مورخ خود به دلایلی بدانها مؤمن و ملتزم باشد)، مورخ صرفا با اسناد موجود تحقیق می کند و به نتایج البته نسبی می رسد و در نهایت با یک جمع بندی و نوعی داوری محتاطانه به کار خود پایان می دهد. در این روش، بر خلاف روشن نخست، همه چیز قابل بحث و تحقیق و رد و ارزیابی اند و به همین دلیل مؤمن و غیر مؤمن به یک اندازه می توانند در کم و کیف پژوهش ها و صحت و سقم نتایج و داوری ها اظهار نظر کنند. در واقع، چنین پژوهشی دینی نیست، بلکه علمی و به یک معنا تجربی-عقلی است. درست است که تاریخ در باره مردگان و رخدادهای مردم و درگذشته صحبت می کند ولی همان حوادث پیشین و به گذشته پیوسته، واقعیت هایی رخ داده اند که در ظرف زمان منجمد شده و اکنون با معیارهای نقد و ارزیابی معتبر، به کمک علم و عقل و تجربه، در حال فهم و بازسازی می شوند. از این نظر، بین تاریخ ادیان و تواریخ عمومی و غیر دینی، هیچ تفاوتی نیست. مثلا ممکن است در باره محمد پیامبر اسلام تحقیق شود و در این تحقیق بی گمان اسناد مهم و عمومی در منابع اسلامی (قرآن و سیره و حدیث و تواریخ عمومی) یافت می شوند ولی استفاده از آنها و تعیین میزان اعتبار و وثاقت شان، صرفا با معیارهای تحقیقی و علمی و عقلی صورت می گیرد و نه با معیار مفروضات اثبات ناپذیر و نقدناپذیر ایمانیات و مبانی متافزیکی مرسوم در علم کلام و مبانی اعتقادی. خوشبختانه در تاریخ نگاری امروز، دیگر فقط منقولات و مکتوبات کهن اسناد به شمار نمی آیند، بلکه دو عنصر مهم دیگر یعنی باستان شناسی و زبان شناسی نیز به کمک آمده و این دو می توانند بسیاری از اشتباهات گذشتگان را اصلاح و برخی افسانه ها را آشکار کند. هرچند متأسفانه در مورد قرن نخست اسلام (حداقل تا کنون)، اسناد باستان شناسانه چندان زیاد نیست.
حال بیان این مقدمات برای آن است که بگویم جستارهایی که خواهیم داشت، واجد چها ویژگی است:
نخست این که، واکاوی ما در برخی موضوعات تاریخ اسلام و آن هم محدود به هفتاد سال اول قرن اول است و نه کل تاریخ اسلام و حتی نه تمام قرن نخست. دلیل اصلی این محدودیت نیز یکی عدم امکان بررسی تمام تاریخ اسلام است و دیگر این که، به باور من، تمام تاریخ اسلام در همان هفتاد سال اول (از روزگار پیامبر تا پایان خلافت معاویه) ساخته و پرداخته شده است. این سخن بدان معناست که پایه و مایه اسلام تاریخی بعدی، در همان هفتاد سال بنیاد نهاده شده و صد البته بعدها اسلام و مسلمانی بسط تاریخی و جفرافیایی یافته و بسی افکار و عقاید و تحولات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بر آنها افزوده شده و همچنان در حال افزایش است.
دو م این که، در میان انبوه حوادث و یا امور اعتقادی همان هفتاد سال، صرفا به اموری خواهیم پرداخت که (حداقل به تشخیص من) بیش از همه مورد سئوال و چالش قرار گرفته و می گیرند.
سوم این که، فقط به موضوعاتی می پردازم که در باره آنها اندک اطلاع و تحقیقی کرده و حداقل در مرحله ای قرار دارم که بتوانم با اطمینان نسبی اظهار نظر کنم.
چهارم این که، در هرحال، این سلسله نوشتارها، همان جستار اند نه تحقیق جامع و مانع و کمال یافته. در واقع در محدوده ای سخن می گویم که امکان اندیشیدن برای من و مخاطبانم فراهم آید. من همچان در جستجو و در طلب حقیقت ام. هیچ جزمیت و قطعیت نهایی را روا نمی دانم. به همین دلیل، انتظار دارم مخاطبان آگاه و محقق با نقد و راهنمایی های خود یاری ام کنند تا سیمای حقیقت را روشن تر مشاهده کنیم.

منتشر شده در زیتون

Share:

More Posts

Send Us A Message