برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: يكتائى خداوند به چه معناست؟

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۰nيكتائى خداوند به چه معناست؟nبه مدت ۵۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6rsQk-BjQDcnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1230.mp3]nn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message