برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نسبت داعش به اسلام ۱

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۴nنسبت داعش به اسلام ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=VL-lETrWYaonnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1184.mp3]nn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message