برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى متشخص و خداى نامتشخص ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۸۱ خداى متشخص و خداى نامتشخص (۱) به مدت ۵۶ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۱
خداى متشخص و خداى نامتشخص (۱)
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=evAoWR1-q0E

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1181.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message