برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى متشخص و خداى نامتشخص ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۱nخداى متشخص و خداى نامتشخص (۱)nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=evAoWR1-q0Ennفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1181.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message