سخنرانى بررسى نسبت اسلام و سكولاريسم با گروه دوستداران شريعتى در ۲ قسمت

اين سخنرانى در ۲ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول در ۷ جون ۲۰۱۵n[Audio: 2015-07-20a.mp3]nn بخش دوم در ۲۱ جون ۲۰۱۵n[Audio: 2015-07-20b.mp3]nn

Share:

More Posts

Send Us A Message