سخنرانى بررسى نسبت اسلام و سكولاريسم با گروه دوستداران شريعتى در ۲ قسمت

اين سخنرانى در ۲ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است

اين سخنرانى در ۲ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:

بخش اول در ۷ جون ۲۰۱۵
[Audio: 2015-07-20a.mp3]

بخش دوم در ۲۱ جون ۲۰۱۵
[Audio: 2015-07-20b.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message