سخنرانى متدولوژى بررسى نسبت دين با دمكراسى در ۳ قسمت

اين سخنرانى در ۳ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است

اين سخنرانى در ۳ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2015-06-08a.mp3]

بخش دوم
[Audio: 2015-06-08b.mp3]

بخش سوم
[Audio: 2015-06-08c.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message