برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: چه نيازى است به دين ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۳nچه نيازى است به دين ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=BCTBAQMtvhsnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1143.mp3]n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message