برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگرى در مفهوم جهاد قسمت ۳

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۸nبازنگرى در مفهوم جهاد قسمت ۳nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=QcQoRoq0X8Annفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1138.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message