برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۷nبازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Cb4lRMPeAgsnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1137.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message