مصاحبه‌اى با برنامه رو در رو شبكه من و تو در رابطه با كنفرانس برلين

اين برنامه در تاريخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.

اين برنامه در تاريخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.

منبع:
http://www.manoto1.com/videos/67345/vid6448

Share:

More Posts

Send Us A Message