برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۶nبازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=P2w3pfD856snnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1136.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message