برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسي روحانيت ۳

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۲nآسيب شناسي روحانيت ۳nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=BM3iBaYDY54nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1132.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message