برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و نهادهاي ديني ۱

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۵۴nدين و نهادهاي ديني ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8czKHsPztD4n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message