امر به معروف با اسيد نميشه!!؟

در ارتباط با اسيد پاشي بر روي بانوان در شهر اصفهان توسط گروه‌هاي متعصب و افراطي

Share:

More Posts

Send Us A Message