برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خشونت و مدارا ۱

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۵nخشونت و مدارا ۱nبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=DJNskJho54gnn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message