حسن یوسفی اشکوری در مراسم سومین سال حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در شهر کلن در آلمان

فیلم مراسم سومین سال حصر رهبران جنبش سبز در شهر کلن در دو قسمتnnبخش اولnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6xRMB3ntI38nnnبخش دومnhttpv://www.youtube.com/watch?v=FMO5TTWoIJQnn

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message