برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نسبت عقل و دين قسمت اول

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۰
نسبت عقل و دين ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=iSrjYCwFArA

Share:

More Posts

Send Us A Message