برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: راز عقب ماندگى مسلمانان

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۷
خرافات مذهبى چیست!؟
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=zT3PqrMfBmo

Share:

More Posts

Send Us A Message