مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اسلام و انتخابات چه ميانه‌اى با هم دارند!

nباتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، مجيب رحيمى و عطا دشتيانnnاين برنامه در تاريخ ۱۱ جون ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2013-06-11.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message