برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نوآوريهاى شريعتى در دين شناسى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۷
تحت عنوان بحران انسانى در جامعه ايران
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=6glXsksPTH4

Share:

More Posts

Send Us A Message