طرح چند پرسش

اشاره: چند لحظه پیش دوستی از تهران با ارسال متنی در ارتباط با مسائل جاری در موضوع جدال فکری با حامیان آقای بنی صدر مطالبی بیان کرد و در پایان پسیده است:

اما یک پرسش دیگر این است که چرا خود آقای بنی‌صدر جواب شما را نمی‌دهد؟
نکند ایشان در شأن خود نمی‌دانند چواب شما را بدهند؟ پرسش دیگر این‌که
چرا این‌ها که شما را با آن‌همه اصرار و پی‌گیری و رجزخوانی دعوت به
مناظره می‌کردند پس از اجابت شما پی‌گیر مناظره‌ی شما با بنی‌صدر نیستند؟

Share:

More Posts

Send Us A Message